Professor Per-Erik Ellström fann en övertro på informationsspridningens förmåga som han kallade ”The Magic Bullet”. Foto: Robert Sandström

Per-Erik Ellström, Linköpings universitet, är en av författarna till rapporten Arbetsplatsutveckling genom projekt. Foto: Anna-Karin Florén

Rapport: Arbetsplatsutveckling genom projekt

Trots goda förutsättningar - en tydlig och genomarbetad utlysning, intressanta projekt och tämligen gott om pengar - så ser vi inte resultat och effekter i den utsträckning som kommer till uttryck i utlysningen, skriver A&Os forskare Louise Svensson, Linköpings universitet, Christina Ehneström, APeL och Per-Erik Ellström, Linköpings universitet, i den nya rapporten Arbetsplatsutveckling genom projekt.

Författarna har undersökt de nio projekt som ingick i ESFs utlysning Kompetensutveckling med inriktning på arbetsorganisation för ett ökat lärande och en bättre hälsa, där många av projekten samlades kring tanken att bygga strukturer för fortlöpande kompetensutveckling. Verksamheterna har dragit många lärdomar och ett centralt resultat är att man har hittat modeller för kompetensutveckling i samspelet mellan formellt och informellt lärande.

Däremot tycker inte författarna att projekten levt upp till ESFs och sina egna högt ställda krav och ställer sig frågor som att det kanske är omfattning och storlek på projekten som hindrat dem att vara innovativa? Vad hade hänt om projekten hade testat möjlighet att pröva i liten skala och sedan ta med det bästa ut till fler? Hade de då kunnat vara mer innovativa och kanske använt mer av integrerade strategier?

Rapporten pekar dock på att det har uppstått en ökad beredskap för förnyelse och att förutsättningar för lärande har skapats i och genom de nio projekten. Ett annat viktigt resultat är att projekten tillsammans visar på det värde som kan ligga i satsningar på kompetensutveckling som innebär att man kopplar samman lärandeaktiviteter och aktiviteter som syftar till utveckling av arbetsorganisationen.